بررسی عوامل مپرثر بر حق الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه ای، فرهنگی و اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری چمران

2 دانشیار حسابداری چمران

3 استادیار حسابداری چمران

4 دانشیار علوم اجتماعی چمران

10.22034/iaar.2020.107541