بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد مرودشت

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

3 ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaar.2020.107544