نقش تعاملی کیفیت سود و نوع بانک ها در میزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم داراییها در بانکهای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری آزاد بندرعباس

2 دانشیار حسابداری آزاد فیروزکوه

3 استادیار حسابداری آزاد بندرعباس

10.22034/iaar.2020.107545