بهینه سازی کیفیت اطلاعات حسابداری برای سهامداران شکیبا و ناشکیبا از طریق الگوریتم توده ذرات (PSO)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری آزاد قزوین

2 دانشیار حسابداری آزاد قزوین

10.22034/iaar.2020.107546