طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازرگانی بازاریابی، آزاد رشت

2 استادیار بازرگانی، آزاد رشت

3 استادیار بازرگانی آزاد رشت

4 دانشیار بازرگانی، آزاد رشت

10.22034/iaar.2020.107548