تاثیر سود هدف و انگیزه‌های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر سود هدف و انگیزه‌های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پدیده چسبندگی هزینه وجود دارد و در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش‌بینی شده) شدت چسبندگی هزینه، کاهش می‌یابد. علاوه بر این، مدیران در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف نسبت به عدم وجود چنین انگیزه‌ای، برای یک مقدار کاهش فروش یکسان، هزینه‌ها را با سرعت بیشتری کاهش می‌دهند. همچنین، نتایج نشان داد که انگیزه-های رسیدن به سود هدف در سال گذشته، سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه در دوره جاری ‏می‏شود.

کلیدواژه‌ها