بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1394-1384 بوده و 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از نرم‌افزار EViews استفاده شده است. متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش مدیریت سود بر اساس شاخص‌های جونز تعدیل شده، کوتاری و کازنیک، متغیر وابسته پژوهش، حق‌الزحمه حسابرسی ، متغیرهای کنترلی نرخ رشد، فرصت سرمایه‏گذاری، اندازه شرکت و اهرم مالی و متغیر تعدیل‌کننده نوع مالکیت شرکتی (مجازی) نیز استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیر مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری) بر حق‏الزحمه حسابرسی شرکت‏ها، تأثیر ندارد. این در حالی است که در شرکت‌های دارای مالکیت عمده خصوصی، علی‏رغم بالا بودن مدیریت سود بر حسب معیارهای مختلف، میزان هزینه حسابرسی به طور قابل ملاحظه‌ای پایین بوده است. همچنین، تأثیر نوع مالکیت شرکتی و فرصت سرمایه‏گذاری شرکت‏ها بر حق‌الزحمه حسابرسی، منفی و معنی‌دار و تأثیر اندازه شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، مثبت و معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها