اطلاعات نامتقارن، هزینه سرمایه و کیفیت افشای منصفانه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 دانشگاه لوند سوئد

چکیده

اطلاعات نامتقارن زمانی به وقوع می‌پیوندد که منافع گروهی بر گروه دیگر برتری یابد. معمولاٌ سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که عدم تقارن اطلاعاتی در حداقل‌ترین سطح ممکن خود باشد. تغییرات هزینه سرمایه شرکت‌ها بیشتر نشات گرفته از تصمیمات تامین مالی بلندمدت شرکت‌ها بوده و افشا داوطلبانه اطلاعات زمانی به وقوع می‌پیوندد که اطلاعات در دست سهامداران نهادی و سایر سهامداران تفاوت زیادی نداشته باشد. عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه از عوامل مهم مربوط به تصمیمات هزینه سرمایه محسوب می‌شود هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اطلاعات نامتقارن، هزینه سرمایه و کیفیت افشا است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها