کلیدواژه‌ها = کمیته حسابرسی
ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 185-206

قدرت اله حیدی نژاد؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری


مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 23-38

علی ابراهیمی کردلر؛ محمد مرادی؛ قاسم بولو؛ همت جعفری


ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد شرکت‌ها

دوره 10، شماره 40، دی 1397، صفحه 105-126

بهداد خوئینی؛ محسن فقیه؛ مهرداد شفیعی