تاثیر محافظه‌کاری مشروط و کیفیت نظام راهبری بر کاهش ریسک دعاوی حقوقی و حق‌الزحمه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری امام خمینی

2 دانشجوی دکتری حسابداری آزاد قزوین

3 استادیار حسابداری (مدرس مدعو)، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

با افزایش ریسک دعاوی حقوقی، حق‌الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد. محافظه‌کاری مشروط، ریسک دعاوی حقوقی را کاهش می‌دهد و از این طریق بر حق‌الزحمه حسابرسی اثر منفی می‌گذارد. در واقع گزارشگری محافظه‌کارانه و نظام راهبری هر دو در کاهش عدم اطمینان نقش دارند و ارتباط آن‌ها با هم رابطه جایگزینی است، بنابراین هر چه شرکتی از نظام راهبری ضعیفتری برخوردار باشد، جهت کاهش ریسک خود به گزارشگری محافظه‌کارانه‌تر روی می‌آورد. در این پژوهش، در ابتدا رابطه محافظه‌کاری مشروط و حق الزحمه حسابرسی آزمون شده و سپس تاثیر نظام راهبری بر ارتباط بین محافظه‌کاری مشروط و حق‌الزحمه حسابرسی بررسی شده است. بدین منظور داده‌های 1496 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه برآورد مدل‌های پژوهش نشان می‌دهد که محافظه‌کاری مشروط با حق‌الزحمه حسابرسی ارتباط منفی دارد و نظام راهبری قوی‌تر، این تاثیر منفی را تضعیف می‌کند. در واقع در شرکت‌های دارای نظام راهبری قوی‌تر، محافظه‌کاری نقش کمتری در کاهش حق‌الزحمه حسابرسی دارد.

کلیدواژه‌ها