فرایند پذیرش مقالات

  1. مقاله نتیجه تحقیق و بررسی عملی نویسنده/ نویسندگان، و دارای فکر جدیدی باشد.
  2. مجله در ویرایش مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
  3. مقاله باید به روش علمی تدوین، و در تهیۀ آن از منابع معتبر استفاده شده باشد.
  4. مقاله قبلاً در مجله یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده، و هم­چنین همزمان برای مجله دیگری فرستاده نشده باشد.
  5. مقاله رسیده به دفتر مجله ابتدا از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
  6. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.
  7. هیأت تحریریه بررسی، و ارزیابی، و در صورت احراز شرایط لازم، همزمان برای دو داور فرستاده می­شود. پس از دریافت نظر داوران، نتایج داوری در هیأت تحریریه مطرح، و در صورت مثبت بودن پاسخ داوران و تایید نظرات توسط هیات تحریریه، نظریات دریافتی به منظور اصلاح مقاله برای مکاتبه کننده مقاله ارسال می­گردد. پس از اصلاحات، مقاله برای داور نهایی ارسال می­شود و در صورت تأیید داور نهایی و تصویب هیأت تحریریه، مقاله در فهرست چاپ قرار می­گیرد.

نکات:

1. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

2. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

3. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

4. اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

5. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

  1. مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده است.