بررسی رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه کردستان

2 ارشد دانشگاه کردستان

چکیده

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه‌های نمایندگی را سبب می‌شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه‌ها هستند. از ابزارهای بااهمیت در این حوزه می‌توان به استقلال هیات مدیره‌، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی و غیره اشاره کرد. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین  مکانیزم-های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اینرو، تعداد 128 شرکت در طی دوره 1387 تا 1392 بررسی شدند. در ابتدا با استفاده از مدل تعدیل شده آلتمن شرکت‌های آشفته مالی از شرکت‌های سالم مالی تفکیک شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم افزارSPSS، Eviews و Excel بهره گرفته شد. سپس آزمون فرضیه‌های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) از طریق داده‌های ترکیبی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درصد استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت نهادی رابطه معنادار و منفی با به موقع سود و تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت رابطه معنادار و مثبتی با به موقع بودن سود دارند. همچنین در شرکت‌های درمانده مالی، درصد استقلال هیات مدیره‌، درصد مالکیت نهادی و درصد تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معناداری با به موقع بودن سود دارند و رابطه‌ی معناداری بین ساختار مالکیت و به موقع بودن سود مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها