رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 ارشد حسابداری آزاد تهران جنوب

چکیده

قابلیت مقایسه مفهومی نسبی یا تطبیقی است و باعث کاهش انگیزه مدیران برای مخفی کردن اخبار منفی می‌شود که یکی از دلایل ریزش قیمت سهام است. هدف این پژوهش تبیین رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دورة زمانی بین سال‌های 1389 تا 1395، به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ی پژوهش از تحلیل آماری لجستیک کمک گرفته‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی پژوهش نشان‌دهنده رابطه معنادار و منفی بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهاممی‌باشد.

کلیدواژه‌ها