ارزیابی میزان توفیق شرکت‌ها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد حسابداری

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

چکیده

افزایش سرمایه یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت­ها برای اجرای طرح‌های توسعه­ای یا تولیدی جدید است. مهم­ترین اهداف ناشی از افزایش سرمایه شرکت­ها شامل اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش، افزایش ثروت سهامداران و افزایش ظرفیت تولید عنوان می­شود[1]. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی میزان توفیق شرکت­ها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه می­باشد. جامعه­ی مورد مطالعه تحقیق، بورس اوراق بهادار بوده و شرکت‌هایی در بازه­ی زمانی 1380 تا 1394 اقدام به افزایش سرمایه نموده­اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه­گیری در این پژوهش با استفاده از روش غربالگری (حذفی) انجام شده است. بر اساس نمونه­گیری مزبور نهایتاً 37 شرکت به عنوان شرکت­های نمونه انتخاب گردید. پس از جمع‌آوری، داده‌های آماری تحقیق از طریق آزمون ویلکاکسون[2] و آزمونT[3] مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد؛ شرکت­ها در دستیابی به اصلاح ساختار مالی، افزایش ثروت سهامداران و ظرفیت تولید از طریق افزایش سرمایه موفق نبوده­ ولی فرضیه مربوط به تأمین سرمایه در گردش تأیید گردید.


 

کلیدواژه‌ها