مدل گردش مالی شرکت ها در زنجیره تامین و بررسی تاثیر اعوجاج بر روی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت زنجیره تأمین از دانشگاه SURREY انگلستان

چکیده

یکی از مشکلات اساسی هر شرکت در زنجیره تامین نحوه مدیریت و کنترل گردش پول در زنجیره به منظور بهبود عملکرد مالی و به طبع آن عملکرد زنجیره می باشد. به منظور بهبود عملکرد مالی هر شرکت در زنجیره تامین باید گردش محصولات در زنجیره و تاثیرات را آن بر گردش پول بررسی کرد. در این مقاله ابتدا یک مدل ریاضی برای گردش  پول در هر شرکت عضو زنجیره تامین تعریف می شود سپس تاثیرات اعوجاج ناشی از گردش محصول شامل نوسانات تقاضا و زمان انتقال را برروی گردش پولی شرکت بررسی می کنیم. اعوجاج های ناشی از گردش محصول به دلیل تحمیل کردن هزینه های اضافه مانند هزینه ذخیره سازی و یا هزینه عدم رضایتمندی مشتریان بر روی گردش پول شرکت تاثیر می گذارد و تاثیرات در طول زنجیره و بین دیگر اعضا منتقل می شود. تاثیرات این اعوجاج ها به صورت یک مدل ریاضی بیان می شود و به مدل ارائه شده برای گردش پولی شرکت اضافه می شوند. از انجایی زمان و میزان  بهینه هر صورتحساب جهت پرداخت به دیگر اعضای زنجیره به مقدار پول موجود در هر شرکت در دوره های زمانی مختلف بستگی دارد لذا این اعوجاج ها برروی زمان و میزان پرداخت هر صورتحساب تاثیر می گذارند و این تاثیرات تقویت می شوند زمانیکه در طول زنجیره منتقل می شوند.

کلیدواژه‌ها