بررسی رابطه بین ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه حسابداری، داشکده مدیریت دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه قم

10.22034/iaar.2015.103773

چکیده

 در این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگی­های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده­است. به همین منظور تعداد 153 شرکت­ که دارای رتبه­بندی افشا در بورس اوراق بهادار تهران بودند در بین سال­های 1386 الی1391 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. متغیرهایی چون تمرکز مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، محافظه­کاری مدیریت، صداقت مدیریت، کارایی مدیریت، فرصت­های رشد، رقابت در بازار محصول، نقدینگی، سن شرکت، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت به عنوان ویژگی­های مالی و غیرمالی انتخاب و رابطه آن­ها با کیفیت افشای اجباری و اختیاری توسط نرم­افزار7Eviews مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات تحقیق به وسیله رگرسیون چندگانه با استفاده از داده­های تلفیقی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین کارایی مدیریت، نقدینگی شرکت، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشای اجباری رابطه مثبت و بین رقابت در بازار محصول و کیفیت افشای اجباری رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ساختار هیئت مدیره، نقدینگی شرکت، اندازه، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشای اختیاری رابطه مثبت و بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد و در باقی موارد هیچ گونه رابطه­ای مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها