بررسی تأثیر رشد شرکت بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان‌های نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار و مدیر گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،

10.22034/iaar.2015.103779

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رشد شرکت و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی می‌باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می‌پردازد که آیا سرمایه‌گذاران در زمان قیمت‌گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌هایی با رشد پایین برای پیش‌بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و رشد شرکت می‌باشند. در این تحقیق از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت‌هایی با رشد بیشتر، نسبت به شرکت‌هایی با رشد کمتر، قیمت‌گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بیشتر است.

کلیدواژه‌ها