تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2015.103784

چکیده

در یک بازار کارا قیمت‌ها نسبت به اطلاعات جدید، سریع و کامل تعدیل می‌شوند. مع‌الوصف حجم قابل‌‌ملاحظه‌ای از پژوهش‌ها، فقدان اطلاعات کامل و عدم کارایی بازار را نشان داده‌اند، فقدان اطلاعات کامل، بصورت بالقوه، تعدیل به موقع قیمت‌ها را به تأخیر می‌اندازد و با تعدیل دیرهنگام قیمت سهام در ارتباط است. کیفیت پایین اطلاعات حسابداری، احتمالاً با عدم اطمینان در خصوص پارامترهای ارزش‌گذاری سهام در ارتباط است که خود مبین فقدان اطلاعات کامل است. در نتیجه کیفیت پایین اطلاعات حسابداری منجر به تاخیر در تعدیل قیمت سهام می‌گردد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 61 شرکت معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1391 می‌باشد. نتایج آزمون‌های انجام شده نشان می‌دهد، کیفیت حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهام رابطه منفی و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها