بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصادمالی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی پرندک (غیرانتفاعی)

2 دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد مرکزآموزشهای بین اللملی خلیج فارس آبادان

10.22034/iaar.2015.103785

چکیده

یکی ازنقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتی زمانی مفید تر است که مدیران از منافع سهامداران منحرف می شوند.نمونه ای از انحراف از منافع سهامداران مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است .حاکمیت شرکتی احتمالا وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و احتمالا درک سرمایه گذاران را از اعتبار عملکرد شرکتها که بوسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی می شود را بهبود می بخشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با مدیریت سود می باشد و متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه، بازده دارایی ها.

کلیدواژه‌ها