تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری واحد علوم و تحقیقات خوزستان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،‌خوزستان ، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

10.22034/iaar.2015.103801

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برعملکرد مالی شرکت های فعال دربورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد ، تهیه شده است . به این ترتیب این مطالعه برگزارشهای مالی شرکت های ذکرشده در بورس اوراق بهادار تهران ، برای سالهای 1391-1389  وادبیات ومطالعات تجربی انجام شده  برای بدست اوردن نتایج ، متکی است. جمعیت ونمونه پژوهش ازشرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است وبرای جمع اوری داده ها ی مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ، ازپرسشنامه استفاده شده است.صورتهای مالی شرکت ها برای جمع آوری داده های مربوط به متغیرعملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفته است . برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی رگرسیون وبرای پردازش داده هااز نرم افزار SPSS  استفاده شده است.در طول این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که یک ارتباط مثبت ومعنی داری بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی وعملکردمالی شرکت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها