بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز

2 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaar.2015.103903

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط تغییرات دارایی های نامشهود در تغییرات سودآوری و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش، کاربردی بوده، طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس آزمون می­باشد. داده­ها از روش کتابخانه­ای و با استفاده از کتب، مجلات و سایت­های مرتبط، داده­های مالی با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز نسخه 2، دنا سهم و صحرا برای سال­های 1380 تا 1389 گردآوری شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده­ها روش «داده­های ترکیبی» (داده­های پنل) توسط نرم افزار EViews نسخه 7، به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون­های هاسمن و چاو برای کلیه متغیرهای وابسته پژوهش بهره گرفته شد. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها نیز از آزمون­های ریشه واحد از نوع آزمون های لوین، لین و چو؛ ایم، پسران و شین و آزمون فلیپس- پرون استفاده شد. علاوه بر آن، به منظور بررسی نرمال بودن داده­ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS)، و جهت بررسی فرضیه­های پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن، در سطح خطای 5 درصد استفاده شده است. همچنین برای کنترل نبود خودهمبستگی، آماره دوربین- واتسون (DW) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد بین تغییرات دارایی­های نامشهود و تغییرات سود کوتاه­مدت و بلندمدت، بازده دارایی­ها و تغییرات ارزش شرکت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین، تغییرات حساب­های دریافتنی  و هزینه­های اداری و فروش، این روابط را تقویت نمی­کنند. افزون بر این، طی دوره زمانی پژوهش، اهمیت دارایی­های نامشهود نسبت به ارزش بازار، به طور معنادار افزایش یافته است.    

کلیدواژه‌ها