بررسی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2015.103904

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش­گذاری جریان نقد آزاد شرکت­ها می­باشد. در این تحقیق، از متغیرهای فرصت­ رشد، کیفیت سود، مالکیت مدیریت، اهرم مالی و مالکیت نهادی به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری جریان نقد آزاد شرکت­ها استفاده گردید. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان ­داد جریان نقد آزاد شرکت­هایی که فرصت رشد بیش­تری دارند بیش­تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت­ها ارزش­گذاری می­شود. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که جریان نقد آزاد شرکت­هایی که درصد مالکیت مدیریت بیش­تر و اهرم مالی بالاتری دارند کم­تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت­ها ارزش­گذاری می­شود. اما، نتایج تحقیق برای تاثیر کیفیت سود و میزان مالکیت نهادی بر ارزش­گذاری جریان نقد آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ­معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها