طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.22034/iaar.2015.103918

چکیده

هدف این تحقیق اندازه­گیری اقلام تعهدی غیر نرمال از طریق مدل­سازی رگرسیون است. ابتدا با بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان راه­کارهای ممکن مدل­سازی اقلام تعهدی شناسایی و سپس برای آزمون کارایی راه­کارهای بدیل، خطای نوع اول و خطای نوع دوم محاسبه شدند. بر اساس یافته­ها، اندازه­گیری اقلام تعهدی مطابق رویکرد جریان­های نقدی(تعدیل شده طبق FASB) نسبت به سایر رویکردها کاراتر است. از بین مولفه­های توضیح دهنده اقلام تعهدی "تغییر درآمد به کسر درآمد نسیه غیرمنتظره"، "جریان­های نقد عملیاتی" و "اقلام تعهدی با وقفه" به کارایی مدل کمک می­کنند. لحاظ جزء ثابت و هم مقیاس­سازی با میانگین ارزش بازار نسبت به سایر رویکردها بهتر است. تقریباً کلیه مدل­ها (شامل مدل حاصل تحقیق) از حیث خطای نوع اول کارایی مناسبی دارند، اما در مورد خطای نوع دوم تنها مدل تحقیق دارای کارایی مناسبی می­باشد. بدین ترتیب مدل تحقیق، در ارتباط با شناسایی شرکتهایی که دستکاری سود داشته اند قدرت مناسب تری دارد.

کلیدواژه‌ها