تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنرکرمان

10.22034/iaar.2015.103919

چکیده

صورت جریان وجوه  نقد و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آن را در هنگام تصمیم­گیری مدنظر قرار می­دهند. اطلاعات مربوط به اجزای جریانهای نقدی حائز اهمیت است و به پیش­بینی جریانهای نقدی آینده کمک می­کند. با توجه به اهمیت جریانهای نقدی و محتوای اطلاعاتی اجزای آن، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش­بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می­باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاران و قیمت­گذاری آنها مورد استفاده قرار می­گیرد.
برای این منظوراطلاعات130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع بررسی همبستگی بوده و به منظور آزمون فرضیه­های تحقیق از تکنیک داده­های تلفیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که اجزای جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی ازتوانایی بیشتری برای پیش­بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها