تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه حسابداری، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه ریاضیات، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران

10.22034/iaar.2014.104324

چکیده

یکی از روش های جدید تحلیل صورت های مالی، مدل تحلیل پوششی داده ها می باشد. ولیکن ایراد این روش این است که عملکرد را صرفا در یک دوره زمانی خاص و به صورت ایستا ارزیابی می کند. در همین راستا، این پژوهش به بررسی تحلیل صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای می پردازد. علت اصلی استفاده از این مدل جدید نیز، بررسی عملکرد شرکت ها در طول بازه های زمانی گوناگون می باشد. بدین منظور از میان شرکت های مذکور، 100 شرکت به عنوان شرکت های نمونه انتخاب و طی دوره  1384 تا1389 مورد بررسی قرار گرفتند.  نتایج پژوهش نشان می دهد از میان شرکت های نمونه، صرفا یک شرکت در طول زمان کارایی عملکرد خود را به طور صد در صد حفظ کرده است.

کلیدواژه‌ها