بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/iaar.2014.104326

چکیده

فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. رقابت پذیری، تأثیر بااهمیتی بر فعالیت­ها و اقدامات شرکت­ها دارد. از طرفی، مطالعات انجام شده در برخی از کشورها نشان می­دهد کارایی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می­تواند تحت تأثیر رقابت بازار قرار گیرد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی رابطه­ی ویژگی­های هیات مدیره و عملکرد شرکت با توجه به رقابت بازار می­پردازد.
 براین اساس، داده­های مورد نیاز تحقیق از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده گردیده است. همچنین، از نسبت اعضای غیرموظف، درصد مالکیت هیأت مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره به عنوان ویژگی­های هیات مدیره استفاده شده است. به همین منظور، شش فرضیه برای بررسی این موضوع در دو نمونه از شرکت­ها با رقابت بازار قوی و ضعیف، در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد هیات مدیره در هیچ­ یک از سطوح رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. به عبارت دیگر، در بازار ایران، هیات مدیره فاقد کارایی لازم بوده و ارتباط آن با عملکرد شرکت تحت تأثیر رقابت بازار قرار نمی­گیرد.

کلیدواژه‌ها