بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی- استادیار دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه قم

10.22034/iaar.2014.104332

چکیده

در این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبه‌های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ‌ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ‌تر به عنوان شاخص‌های تمرکز مالکیت شرکت‌ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و انفرادی انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیات از طریق مدل‌سازی رگرسیون مقطعی و توسط تحلیل رگرسیون انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی میان سال‌های 1386 لغایت 1390 می‌باشد. جامعه آماری تحقیق پس از اعمال محدودیت‌ها، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق می‌باشد و نمونه تحقیق شامل 100 شرکت است که از جامعه تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی‌داری دارد. تاثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ‌تر بر پایداری سود مثبت و معنی‌دار و تاثیر مالکیت انفرادی بر پایداری سود منفی و معنی‌دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ‌تر و پایداری سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها