رابطه بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

10.22034/iaar.2014.104393

چکیده

این پژوهش به رابطه دو طرفه و متقابلی بین مالکیّت نهادی و نوسانات  قیمتی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی ­(ترازنامه، صورت حساب سود و زیان­) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 95 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغیره (روش اینتر) استفاده شد و معنی­دار بودن آنها با استفاده از آماره  t و F صورت گرفت ؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتایج  حاصل از این پژوهش رابطه مثبت معناداری بین مالکیّت نهادی بزرگتر و افزایش نوسان  قیمتی سهام تائید می­شود ولی  رابطه دوطرفه و متقابلی بین مالکیت نهادی و نوسانات قیمتی تایید نشد.

کلیدواژه‌ها