بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaar.2014.104396

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی­های هیأت مدیره و روش­های تأمین مالی   شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می­دهد که در طی سال­های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که بین اندازه­ی هیأت مدیره و تأمین مالی داخلی شرکت­ها رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین، بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی خارجی رابطه منفی معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی داخلی و اندازه­ی هیأت مدیره و تأمین مالی خارجی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان­دهنده آن است که بین اندازه شرکت­ها و تأمین مالی داخلی آن­ها رابطه مثبت معنادار و بین عمر و اهرم مالی شرکت­ها با تأمین مالی داخلی آن­ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور، نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین اندازه، عمر و اهرم مالی شرکت­ها با تأمین مالی خارجی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها