تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییرطبقه‌بندی هزینه‌های عملیاتی به هزینه‌های غیرعملیاتی در میان‌دوره‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

10.22034/iaar.2013.104541

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اینکه مدیریت در کدامیک از میان­دوره­های مالی و یا تحت چه شرایطی، انگیزه بیشتری برای به کارگیری مدیریت سود ­از طریق تغییر طبقه­بندی هزینه­های عملیاتی به هزینه­های غیرعملیاتی دارد، پایه­گذاری شده است. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره و داده­های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1384 الی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که تغییر طبقه­بندی هزینه­ها در میان­دوره مالی چهارم در مقایسه با سایر میان­دوره­های مالی فراگیرتر است. در میان­دوره­های مالی که توانایی مدیران برای دستکاری اقلام تعهدی محدود می­باشد، آنها انگیزه­ی بیشتری برای تغییر طبقه بندی هزینه­ها ندارند. همچنین مدیران برای غلبه بر سود عملیاتی میان­دوره مالی سال قبل، انگیزه زیادی برای به کارگیری این نوع از مدیریت سود دارند. در پایان، تغییر طبقه­بندی هزینه­ها در میان­دوره­های مالی که سود عملیاتی ناچیز می باشد، فراگیرتر از سایر میان­دوره­های مالی نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها