بررسی رابطه محافظه‌کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

10.22034/iaar.2013.104542

چکیده

تحقیق حاضر، به بررسی اثر رعایت محافظه­کاری بر محتوای اطلاعات حسابداری می­پردازد. در این پژوهش برای محافظه­کاری از مدل باسو و در مورد محتوای اطلاعات حسابداری از هر دو مدل بازده و مدل قیمت استفاده شد. داده­های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران برای سال­های 1385 تا 1389 جمع­آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون والد و z کرامر، آزمون شده­اند، یافته­های تجربی تحقیق، ضمن تأیید رعایت محافظه­کاری در ایران، نشان دادند افزایش محتوای اطلاعات حسابداری همگام با افزایش سطح محافظه­کاری شرکت­ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند محافظه­کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی از افزایش محتوای اطلاعات حسابداری در جهت افزایش سطح محافظه­کاری بود، با این حال چنین الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.

کلیدواژه‌ها