مقایسه کارایی مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار دانشگاه رجاء قزوین.

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

10.22034/iaar.2013.104544

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل تعدیل شده اولسون نسبت به سایر مدل ها از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است و جریان های نقدی آزاد محاسبه شده بر مبنای مدل های «لن و پولسن» ، «وردی» و «کاپلند» به ترتیب دارای بیشترین کارایی در مدل تعدیل شده اولسون برای تعیین ارزش سهام شرکت هستند.

کلیدواژه‌ها