نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه صنعت نفت

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه قم

3 کارشناسی ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2013.104545

چکیده


با توجه به اهمیت تصمیم­گیری مدیران بر مبنای اطلاعات جامع و صحیح تولید شده توسط یک سیستم اطلاعاتی حسابداری انعطاف­پذیر، در این پژوهش سعی شده است «نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم­گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران» بررسی گردد. بدین منظور یک فرضیه اصلی به همراه شش فرضیه فرعی مطرح گردید تا مشخص شود میزان استفاده مدیران ارشد سازمان از گزارش­های مالی در تصمیم­گیری در رابطه با مدیریت بهای تمام شده، بودجه بندی سالانه، سرمایه­گذاری و انتخاب پروژه ها، ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف سازمان، تجزیه  و  تحلیل وضعیت و عملکرد مالی سازمان و برنامه ریزی بلندمدت تا چه حد است.قلمرو مکانی شامل شرکت اصلی و کلیه شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران در حوزه های پالایش، توزیع و تخصصی بوده و زمان انجام تحقیق در سال 1390 می باشد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-testدر نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که مدیران شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه آن، از گزارش­های سیستم اطلاعات حسابداری تنها در زمینه بودجه بندی سالانه استفاده می نمایند و در سایر محورهای تصمیم­گیری از قبیل مدیریت بهای تمام شده، سرمایه­گذاری و انتخاب پروژه­ها، ارزیابی عملکرد، تجزیه  و تحلیل مالی و برنامه ریزی بلندمدت، گزارش­های سیستم حسابداری نقشی ایفاء نمی­نماید.این تحقیق در قالب حمایت پژوهشی شرکت ملی گاز ایران انجام شده که از مساعدت و راهنمایی های کلیه همکاران محترم ذیربط در آن شرکت، تقدیر و تشکر به عمل می آید.
 

کلیدواژه‌ها