تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

3 کارشناس ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2013.104550

چکیده

       هدف تحقیق، بررسی نقش اقلام غیر مترقبه­ در محتوای اطلاعاتی سود و تاثیر این اقلام بر هموارسازی سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هموارسازی سود به صورت دخالت عمـدی مدیریت در کاهش نوسان­های دوره­ای سود تعریف شده است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره­ی زمانی هفت ساله­ی 1388-1382 به روش تلفیق کل داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قـرار گـرفته­اند. بـرای آزمـون فرضیه­های تحقیق از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ضریب پراکندگی و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد هموارسازی سود در شرکت­های مورد مطالعه وجود داشته و برای این کار از اقلام غیرمترقبه استفاده می­شود. همچنین، نتایج حاکی از این بوده است که اقلام غیرمترقبه محتوای اطلاعاتی سود را افزایش نمی­دهد. 

کلیدواژه‌ها