بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر عامل موسسه حسابرسی هشیار بهمند

2 کارشناس ارشد حسابداری فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2013.104552

چکیده

تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تاثیرگذار شناخته شده است‌، اندازه موسسه حسابرسی می­باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی این رابطه از تعریف­های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. برای آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به 100 شرکت بین سالهای 1385 تا 1387 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک چند جمله ای صورت گرفته است.
یافته های تحقیق حاکی از تاثیر گذاری اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می­باشد. از طرف دیگر با بررسی نتایج تحقیق دلیلی برای فزونی معنی دار کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات بدست نیامده است.

کلیدواژه‌ها