شناسایی موانع و محدودیت‌های فرایند انتشار اطلاعات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از چارچوب COBIT و مدل SRMM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار (دکترای مدیریت دانشگاه شهید بهشتی)

3 کارشناس فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار (کارشناس ارشد مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی)

10.22034/iaar.2013.104555

چکیده

ارزشمندترین دارایی در بازار سرمایه، بازاری که سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی جوامع ایفا می­نماید، اطلاعات است. به­نحوی که وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به­موقع و سریع آن ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار داشته و حائز اهمیت می­باشد.
در حال حاضر، تمامی ناشران اوراق بهادار در بازار سرمایه، ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مورد نیاز سرمایه­گذاران را از طریق بستر فناوری اطلاعات، منتشر می­کنند نمایند. [A1] حوزه مطالعاتی این تحقیق از بورس اوراق بهادار تهران فراتر است و شامل تمامی اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را شامل می­شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی مهمترین موانع و محدودیت­های مؤثر در فرایند انتشار اطلاعات است که با توجه به فرایند جاری انتشار اطلاعات، گستره موضوعی "فرایندهای فناوری اطلاعات" و "مدیریت روابط ذینفعان" جهت بررسی انتخاب گردید. 
این تحقیق سعی نموده تا با استفاده از دو مدل شناخته شده در سطح بین­المللی، چارچوب COBIT و مدل SRMMT، به بررسی وضعیت فرایند انتشار اطلاعات در دو حوزه مذکور پرداخته و مطابق با چارچوب تعریف شده، موانع و محدودیت­های موجود را شناسایی و معرفی نماید. بر این اساس نظرات کارشناسان و خبرگان امر پیرامون سطح فعلی بلوغ جمع­آوری و با توجه به سطوح بهینه بلوغ بالاتر مورد تجزیه و قرار گرفت. با تحلیل نتایج به­دست آمده از سطوح بلوغ فعلی سازمان، موانع و گلوگاه­های موجود شناسایی و ارائه گردید. 

کلیدواژه‌ها