بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مارندران

10.22034/iaar.2013.104556

چکیده

در این پژوهش رابطه قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده­های سری زمانی بصورت سالانه جمع­آوری شده و بوسیله نرم­افزار Eviews  به روش داده­های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق مبین وجود یک رابطه مثبت و معنی­دار بین قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است.  با توجه به برقراری رابطه معکوس بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نقدشوندگی سهام، یک رابطه منفی و معنی­دار بین قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها