بررسی رابطه‌ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی پرندک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/iaar.2013.104568

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه­ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود به منظور هموارسازی سود می­باشد. جریان نقدی ناشی از فعالیت­های عملیاتی به عنوان نماینده­ی متغیر مدیریت واقعی سود و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده­ی متغیر مدیریت حسابداری سود در نظر گرفته شده است. در این مقاله داده­های 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله­ی زمانی 1387- 1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه­هااز نماینده­ی متغیرهای مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود براورد شده توسط مدل­های رویچودهاری(2006) و کوتاری و همکاران(2005) استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد مدیران از هر دو روش مدیریت سود برای هموارسازی سود استفاده می­کنند و مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود بصورت همزمان انجام می­شوند.

کلیدواژه‌ها