پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (MAX)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2012.104580

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مدل‌سازی و پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های میانگین متحرک و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر ابتدا به بررسی موضوع بازده و انواع بازده پرداخته و سپس عوامل موثر بر بازده را که منتج از مبانی تئوریک مالی و تحقیقات مرتبط می‌باشد، شناسایی نموده است. در ادمه موضوع پیش‌بینی و روش‌های متداول آن بررسی و انواع مدل‌های پیش‌بینی بازده بازار سرمایه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت بعدی روش تحقیق و نحوه تحلیل داده‌ها بررسی شده است. سپس از مدل رگرسیون خطی کلاسیک برای پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و پس از آنکه نتایج آزمون‌های تشخیصی دلالت بر تاثیرپذیری متغیر وابسته از میانگین متحرک یک تا ده خود می‌باشد از مدل‌های MA و MAX جهت پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. پس از تخمین مدل‌های مذکور و تایید قدرت تصریح آنها از طریق بکارگیری آزمون‌های تشخیصی ، بازده بورس اوراق بهادار تهران برای 4 دوره آتی پیش‌بینی گردید. پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته با استفاده از مدل‌های تخمینی با داده‌های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته و مدل بهینه با استفاده از معیارهای اطلاعاتی آکائیک، شوارزبیزین و حنان-کوئیک و همچنین معیار MSE,MAE,MAPE انتخاب گردید. نتیجه نهایی موید برتری مدل MAX بر مدل MA می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها