افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی- دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

10.22034/iaar.2012.104583

چکیده

تحقیق حاضر علل احتمالی افزایش سرمایه‌های مکرر شرکت‌های بورس تهران را بررسی می‌کند. کمبود نقدینگی به دلیل پائین بودن کیفیت پائین سود شرکت‌ها و الزام به توزیع سود سهام نقدی مصوب در مهلت قانونی به عنوان دو علت مطرح برای تصمیم به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران بررسی شده‌اند. با استفاده از تحلیل توزیع شرطی متغیرها و تحلیل‌های رگرسیونی شواهدی در باره رابطه بین تقسیم سود و افزایش سرمایه مشاهده شده است که نشان می‌دهد تقسیم سود نقدی می‌تواند محرکی برای تصمیم به افزایش سرمایه باشد، اما مشابه با کار کرمی و همکاران (1385) بین کیفیت پائین سود و افزایش سرمایه رابطه‌ای دیده نشد.

کلیدواژه‌ها