تدوین الگوهای پیش‌بینی کننده بحران مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل درونی داده ها و تکنیک های هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

10.22034/iaar.2012.104585

چکیده

یکی از ابزارهای تصمیم­گیری استفاده کنندگان برون سازمانی از قبیل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، شرکت­های تجاری و همچنین موسسات دولتی تصمیم­گیری در خصوص سرمایه­گذاری، اعطای اعتبار و ... تجزیه و تحلیل صورت­های مالی شرکت­ها می­باشد. با توجه به پیشرفت سریع فناوری و تکنولوژی­های کامپیوتری می­توان اطلاعات دقیق­تری نسبت به اطلاعات سنتی در اختیار تصمیم­گیرندگان قرار داد. تا بتوانند تصمیم­گیری­های مناسب­تری را در خصوص احتمال برگشت سرمایه و یا وقوع بحران مالی قبل از وقوع و تحمل هزینه­های سنگین اتخاذ نمایند.
هدف این تحقیق تدوین مدل­های پیش­بینی کننده بحران مالی برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت­های مالی و تکنیک­های هوش مصنوعی می­باشد. از این رو اطلاعات مالی مربوط به دوره زمانی 1370 الی 1388 جمع­آوری و نسبت های مالی مورد نظر استخراج و الگوهای شبکه عصبی ANN، ترکیب آنالیز مولفه­های اصلی و شبکه عصبیPCA+ANN برای پیش­بینی بحران مالی یک، دو و سه سال قبل از وقوع آن تدوین شده است. سپس با توجه به نتایج بدست آمده، الگوها با یکدیگر مقایسه و بهترین الگو استخراج شده است. با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوی  شبکه عصبی با استفاده از اطلاعات یک سال قبل از وقوع نسبت به سایر تکنیک­های این پژوهش و سایر سال­های مالی دارای کارایی بیشتری در پیش­بینی بحران مالی شرکت­ها می­باشد.

کلیدواژه‌ها