تأثیر متغیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام دربورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س)

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

10.22034/iaar.2012.104588

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر چهار متغیر بنیادی E/P ، B/M ، اندازه و C/P بر بازده سبد سهام  در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس این متغیرها 54 شرکت برای دوره 5 ساله (85-1381) به طور ماهانه به روش درون‌گروه‌ها مرتب و گروه‌بندی شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان داد که E/P و B/M تأثیر منفی و معنی‌داری بر بازده  سبد سهام دارند. اما اندازه  شرکت و C/P تأثیر  معنی داری بر بازده سبد سهام ندارند.

کلیدواژه‌ها