اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حسابداری واحد نیشابور

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

10.22034/iaar.2012.104666

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تغییرات پیشنهادی در برنامه درسی حسابداری می‌پردازد. برای این منظور، دیدگاه دست‌اندرکارانِ آموزش حسابداری و شاغلین در حرفه حسابداری، با هدف آماده‌سازی دانشجویان حسابداری جهت موقعیت‌های حرفه‌ای در بازار تجاری پیچیده و جهانی امروزه، بررسی شده است.
  پرسش‌نامه‌های پژوهش حاضر بین 414 نفر از الف)مدرسان حسابداری دانشگاه، ب)حسابرسان مستقل، ج)حسابداران شاغل و د)فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری توزیع شده است و از کل پرسش‌نامه های جمع‌آوری شده، 280 مورد آن مبنای تحلیل های آماری قرار گرفت(نرخ پاسخ67.6%). نهایتاً از طریق به کارگیری مقیاس لیکرت، برنامه درسی مطلوب دوره کارشناسی حسابداری از دیدگاه مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری، به دست آمده است.
   بررسی‌ها نشان داد که مدرسان حسابداری دانشگاه، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در مورد درس مبانی و کابرد کامپیوتر به عنوان با‌اهمیت‌ترین و دو درس روانشناسی عمومی و مبانی جامعه‌شناسی به عنوان کم‌اهمیت‌ترین دروس پایه اتفاق نظر داشته‌اند. دروس حسابداری میانه1 و2 به عنوان با‌اهمیت‌ترین دروس و درس اصول تنظیم و کنترل بودجه به عنوان کم‌اهمیت‌ترین درس اصلی و تخصصی انتخاب شدند. دروس نرم‌افزارهای کاربردی حسابداری(عملی) و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری(AIS) به عنوان با‌اهمیت‌ترین و درس حسابداری و بانکداری اسلامی به عنوان کم‌اهمیت‌ترین دروس جدید پیشنهادی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها