رابطه کیفیت سود با نظام راهبری شرکتی واصلاح قوانین و مقررات در شرکت‌های دولتی واگذار شده از طریق خصوصی سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا"س"

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا"س"

10.22034/iaar.2012.104668

چکیده

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی  و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل  محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی  با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ،  استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره  و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی  بنگاه‌های سابقاً دولتی رابطه معنی‌دارد.

کلیدواژه‌ها