بررسی پایداری اجزای نقدی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری و عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی رجا قزوین

2 عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی پرندک

3 کارشناس ارشد حسابداری مرکز آموزش عالی رجا قزوین

10.22034/iaar.2012.104669

چکیده

این پژوهش، پایداری اجزای نقدی سود را بررسی می کند. بررسی­های اخیر نشان داده­اند که جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود، پایدارتربوده است.هدف تحقیق بررسی عوامل موثربر پایداری بالای جزء نقدی سود است. نتایج نشان می دهد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود کاملا به این دلیل است که یک جزء فرعی آن به توزیع وجه نقد بین    تامین کنندگان سرمایه مربوط می شود، سایر اجزای فرعی از سطوح پایداری یکسان با   اقلام تعهدی برخوردارند. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون تلفیقی آزمون  می شوند. نمونه تحقیق شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1383 تا 1387می باشد. نتایج حاصله از پایداری سود و پایداری بیشتر جز نقدی سود نسبت به جز تعهدی سود و از رابطه مثبت بین نگهداشت وجه نقد با اقلام تعهدی آتی حمایت می­کند.

کلیدواژه‌ها