مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ایران

10.22034/iaar.2012.104675

چکیده

مدیریت می تواند زمان معاملات واقعی را طوری تعیین نماید تا آثار آن روی سود، متمایل به کاهش نوسانات سود گزارش شده و نیز دسترسی به سود مورد انتظار باشد. از جمله معاملات واقعی واحد تجاری، فروش دارایی است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع بوده است، که آیا مدیران، سود را از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت مدیریت می کنند؟ شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمونt  استیودنت استفاده شده است. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، ابتدا رابطه ی بین متغیرهای کنترلی و هر یک از متغیرهای مستقل بررسی و اثر متغیرهای کنترلی برمتغیر های مستقل خنثی گردیده است.  نتایج تحقیق حاکی ازآن است، که مدیریت ازطریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت مدیریت سود ننموده است.

کلیدواژه‌ها