بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکاه علامه طباطبایی

2 هیأت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.22034/iaar.2012.104677

چکیده

این پژوهش ویژگی های سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. این موضوع از طریق بررسی میزان پایداری سودآوری درمقایسه با جریان های نقدی عملیاتی با توجه به حجم اقلام تعهدی که به 10 دهک تقسیم شده اند ، براساس یک نمونه متشکل از 675 سال -شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سودآوری دارای پایداری بیشتری نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی در دهک های مختلف اقلام تعهدی می باشد. همچنین پس از در نظر گرفتن دو جزء اقلام تعهدی و نقدی برای سودآوری، نتایج تحقیق نشان داد که جزء نقدی عملیاتی دارای پایداری بیشتری نسبت به جزء تعهدی است.

کلیدواژه‌ها