رابطۀ بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادۀ مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

10.22034/iaar.2012.104683

چکیده

هدف این مقاله، بررسی نحوۀ تأثیر گذاری عدم‌اطمینان‌های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت‌ها و عکس‌العمل مدیران در برابر این عوامل می‌باشد. به طور کلی فرض براینست که عدم اطمینان‌های محیطی نوسانات زیادی را در عملکرد و سودآوری شرکت‌ها به وجود می‌آورد و مدیران برای جلوگیری از اثرات منفی آن، اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری می‌نمایند. در این پژوهش، داده‌ها به‌صورت سالانه و برای دورۀ زمانی 1380الی 1387 مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات از پنج مدل رگرسیونی چند متغیّره استفاده شده‌است.
به منظور محاسبۀ اقلام تعهّدی اختیاری از مدل کوتاری و همکاران استفاده شده‌است و ضریب تغییرات فروش نیز معیار عدم اطمینان‌های محیطی شرکت‌های عضو نمونه می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدم اطمینان‌های محیطی نوسانات زیادی در سودآوری و عملکرد شرکت‌ها به وجود آورده و مدیران برای جلوگیری از تأثیرات منفی آن با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها