بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی زند

10.22034/iaar.2012.104684

چکیده

    هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف‌های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا‌دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکت­ها را مورد آزمون قرار می‌دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به‌طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها، بیان‌گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت‌های مورد بررسی، بیش‌تر به آن‌ها بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها