تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2012.104686

چکیده

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت­های دولتی و به­عبارتی خصوصی­سازی در سال­های اخیر سرعت بیشتری به­خود گرفته است تحقیق حاضر در پـی ایـن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی EVA)) و نرخ بازده دارایی­ها (ROA) بپردازد.
قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت­های حائز شرایط، نمونه­گیری شده است.
 نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی­ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 14/0 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 07/0 از تغییرات نرخ بازده دارایی­ها به­وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی­ها و ارزش ­افزوده­اقتصادی مستقیم و معنادار می­باشد.